Europäische Universität RM Skopje
April 15, 2021
Hotel Aleksandar Palace
April 15, 2021

PROJEKTI:
AKTIVE Shtip

Shirit i kombinuar dhe kube në slam
Performancës: 2012
Alux* & Lexan* Thermoclear* Plus
Kupola: POLUVISS MW16 me mekanizëm elektrik të ventilimit