Права и oбврски:


Содржините на оваа интернет страница се во сопственост на Литинг д.о.о.е.л. Скопје и истите се заштитени со авторски права, заштитни имиња, знаци, брендови и ознаки на услуги, како и патенти и други сопственички права.
Без писмено одобрение од нашата компанија, не е дозволено копирање, репродукција, модифицирање, пренесување, дистрибуирање или користење на податоците и информациите, во случај кога можат да бидат загрозени правата на Литинг д.о.о.е.л. Скопје. Истите материјали можат да се користат за сопствени информативни потреби и истите да бидат прочитани и испечатени на Вашиот компјутер.
Секаков вид на упад и злоупотреба на интернет страницата на Литинг д.о.о.е.л. Скопје е казниво согласно Кривичниот законик на Република Македонија.
Неовластеното користење на заштитните имињата и брендови од интернет страницата на Литинг д.о.о.е.л. Скопје а и спецификациите на производите и услугите кои ги нуди Литинг е строго забрането и подлежи на законска одговорност на корисникот.
Податоците и информациите објавени на интернет страницата на Литинг д.о.о.е.л. Скопје се со информативен карактер и се сметаат за точни во времето на нивното објавување. Литинг д.о.о.е.л. Скопје го задржува правото да во секое време изврши ревидирање, дополнување или измена на податоците и информациите, во целост или делумно, со цел да се обезбеди континуирано ажурирање на интернет страницата.
Литинг д.о.о.е.л. Скопје не гарантира за точноста, актуелноста и потполноста на објавените информации и спецификации и не ја презема одговорноста за неправилна употреба на содржините објавени на оваа интернет страница.
За веродостојноста на содржината и точноста на информациите контактирајте ја Дирекцијата на Литинг д.о.о.е.л. Скопје, а и за условите и правилата на користење на истите. Литинг д.о.о.е.л. Скопје се ограничува од одговорноста од евентуални загуби или штети настанати при посетата и користењето на податоците и информациите на оваа интернет страница и тоа: губење на информација, штета на услуга, софтвер итн.
Литинг д.о.о.е.л. Скопје нема да ги злоупотреби Вашите податоци кои ќе ни ги доставите кога ќе не контактирате, тие ќе бидат употребени само за да можеме да ги оствариме Вашите побарувања.