Të drejtat dhe përgjegjësitë:


Përmbajtja e kësaj faqe në internet është në pronën e Liting d.o.o.e.l. Shkupi dhe është e mbrojtur me të Drejtat e Autorëve, Emrat e Markuar, Shenjat, Markat e Produkteve dhe Shërbimeve, si dhe Patentat dhe të Drejtat e Tjera të Pronarëve.
Pa leje me shkrim nga kompania jonë nuk lejohet përballimi, riprodhimi, modifikimi, dërgimi, shpërndarja ose përdorimi i të dhënave dhe informacionit, kur janë në rrezik Të Drejtat e Radhitjes d.o.o.e.l. Shkupi Të njëjtat materiale mund të përdoren për nevojat tuaja të informacionit dhe mund të lexohen dhe shtypen në kompjuterin tuaj.
Çdo lloj hyrje dhe përdorimi i keq i faqes në internet të hedhjes d.o.o.e.l. Shkupi ndëshkohet nga Republika e Ulët e Maqedonisë. Përdorimi jo i autorizuar i kopjimit të emrave të drejtë dhe markave të faqes në internet të shtrirjes d.o.o.e.l. Shkupi dhe Specifikimet e Produkteve dhe Shërbimeve që ofrohen nga Ndarja është e ndaluar dhe është në Përgjegjësi të Ulët të Përdoruesit.
Të dhënat dhe informacionet që janë botuar në faqen e internetit të Liting d.o.o.e.l. Shkupi është me karakter informues dhe janë të vërteta në kohën e botimit atje.
Liting d.o.o.e.l. Shkupi ka të drejtën gjithnjë për të bërë ringjalljen, rimbushjen dhe shkëmbimin e të dhënave dhe informacionit, në të gjitha ose pjesërisht, me qëllim që të ofrojë azhurnim të vazhdueshëm të faqes në internet.
Liting d.o.o.e.l. Shkupi nuk po jep vërtetësinë, aktualitetin dhe tërësinë e informacionit dhe specifikimeve të botuara dhe nuk po merr përgjegjësi për përdorimin e keq dhe jo të duhur të të dhënave të botuara në këtë faqe në internet.
Për të Vërtetën e Përmbajtjes dhe të Vërtetën e Informacionit kontaktoni Zyrën Qendrore të Radhitjes d.o.o.e.l. Shkup dhe për Kushtet dhe të drejtat për përdorimin e përmbajtjes.
Liting d.o.o.e.l. Shkupi nuk ka asnjë përgjegjësi për humbjet dhe dëmet e pazakonta të bëra nga përdorimi i të dhënave dhe informacioneve të kësaj faqe në internet si: humbja e informacionit, dëmtimi i shërbimit, softveri etj.
Liting d.o.o.e.l. Shkupi nuk do të përdorë të dhënat tuaja personale që ju i lini kur të na kontaktoni, ato do të përdoren vetëm për t'i bërë kërkesat tuaja të vërteta.